Bild på konstnären Hanna Wildow. Hanna står framför en grön barrskog. Hon har beige t-shirt och långt ljusbrunt hår.

800 kvadratmeter konst i Skeppsbron

Som en del i satsningen på konst på allmän plats i stadsutvecklingsprojektet i Södra Munksjön, har konstnären Hanna Wildow fått i uppdrag att uppföra två tillfälliga konstverk i Skeppsbron.

Hanna Wildow är en konstnär som tar sin utgångspunkt i språk, berättelser och historia. Hon är intresserad av hur språk förhåller sig till makt, kunskap och relationer. Wildow utforskar språk genom olika material och tekniker. Ofta med en lekfullhet och gärna genom kollektiva processer där hon involverar och bjuder in andra i sin konstnärliga process. Wildow är född 1983 och är utbildad på Konstfack i Stockholm och verksam i Stockholm och Staffansbo.

I Skeppsbron kommer konstnären uppföra två konstverk. Den första, del 1, är ett 800 kvadratmeter stort fotografi. Och del 2 är ett ljuskonstverk. I förarbetet med del 2 ingår en workshop och öppen ateljé där allmänheten bjuds in för att vara med i skapandeprocessen.

Del 1

Ett fotografi i storformat är det första verket som kommer att visas och som Wildow gett titeln ”obygden”. Fotografiet föreställer en svensk tallskog, en för många välbekant bild som här bearbetats och getts nya, okända dimensioner. Verket och dess titel bjuder in till en lek med associationer – det obyggda, glesbyggda, avkrokar - skogen, glaciärer och platser som lämnats orörda av människans påverkan. Genom verket får obygden ta plats, det får en röst och förhoppningsvis får det betraktaren att skänka både bebyggelsen och det obebyggda en extra eller en ny tanke.

Hanna Wildow beskriver konstverket som:
”glipan, en sipprande spricka av viskande vaggsånger och portalen till en annan sfär. Bland böjda linjer och långsamma bugningar som dansar i vinden finns obygden, en plats för varje träd som någonsin fallit, varje barr som någonsin darrat, och varje svamp som någonsin vårdat.”

Verket kommer placeras på Kämpevägen på den betongfasad som man idag möts av vid Jordbrorondellen. Verket visas från om med oktober.

Del 2

Den andra delen i projektet är ett ljuskonstverk med titeln ”luften är fri”. Ett för många välbekant uttryck som lätt kan associeras till barndomens lek. Men frasen kan även koppla an till tankar om luften som en del av ett större sammanhang och kretslopp. Ljusverket hänger ihop tematiskt med fotografiet ”obygden”, och de båda verken placeras i nära anslutning till varandra.

Ljusverket ska bilda ett mönster av ett grenverk av ljus. Högt över infartsparkeringen vid Jordbrorondellen placeras en lampa som andas och som lyser när det mörknar runtom den. Men exakt hur konstverket ska se ut är ännu inte klart och en del av ”luften är fri” består därför en serie möten och workshops där den slutliga gestaltningen ska jobbas fram.

Under november bjuds Jönköpingsborna in till öppen ateljé på Syret i Skeppsbron. Tillsammans med konstnären får de vända och vrida på de associationer som fraserna kan väcka och genom detta bli en del av Hanna Wildows skissprocess i att utforma ljusverket.

Om gestaltningen ”luften är fri” skriver konstnären:
”luften är fri. den är alla och ingens. den är du, jag och de andra. den är träden, mossan, svamparna och allt som växer. den är hav av blek färg, landskap av hägringar, den är överallt och hela tiden. Den är svajande oceaner, omfamnande biosfärer och insvepta himlakroppar. den är en rymd av oändlighet, en rymd som rör sig in och ut ur allting med en andandes kropp. den är varje läte som någonsin hörts, varje steg som någonsin tagits, varje ord som någonsin uttalats. den är kompositioner, vibrationer, relationer. den är allt vi inte kan se, allt vi inte kan ta på, allt som gör allting möjligt.”

Det andra verket visas från februari och kommer placeras vid den av den tidigare infartsparkeringen intill Jordbrorondellen.

Medverka i workshopen eller öppen ateljé

I ateljén undersöks hur luft ser ut och hur frasen ”luften är fri” kan vara en lek med ord och översättningar. Under veckans gång växer en teckning av linjer, bokstäver och förgreningar fram i rummet. Allt som sker workshopen och i den öppna ateljén är sedan underlag för ljusverket.

Öppen ateljé
Vem som helst är välkommen att besöka ateljén för att prata, teckna och skriva på väggarna, eller bara umgås. Du kan vara barn, ungdom, vuxen, äldre eller vad som helst däremellan. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av text eller konstnärligt arbete. Det enda som behövs är nyfikenhet och närvaro på plats. Ingen föranmälan krävs och du bjuds på fika.

Måndag 6/11 kl. 13-16 och tisdag 7/11 kl. 16-19
Plats: Syret, Kämpevägen 26

Arvoderad workshop (föranmälan krävs)
Du som skriver, gillar text och att leka med språk bjuds in för att gemensamt veckla ut frasen luften är fri under en eftermiddag. Genom praktiska övningar undersöker vi tillsammans vad frasen kan göra för eller med oss som ser och hör den. Och vad som händer när vi flyttar den mellan olika språk. Vi associerar, transporterar och fantiserar, fikar och samtalar.

Workshopen har max 6 platser vånder sig särskilt till dig som kan fler språk än svenska och engelska. Varje deltagare ersätts med 999 kr. Vill du vara med? Maila till hannawildow@gmail.com och beskriv kortfattat vem du är, vad du har för erfarenhet av eller intresse för att arbeta med text, samt vilka språk du kan.
Anmälan senast den 29/10.

Söndag 5/11 kl 14.30-17.00
Plats: Syret, Kämpevägen 26

Konst i Skeppsbron

Tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen har SMUAB tagit fram en övergripande konststrategi för hela Södra Munksjön. Under 2022 startade man arbetet med konst i Skeppsbron med muralmålningar av flera olika konstnärer. Ursprunget till konststrategin är ett avtal mellan SMUAB och Jönköpings kommun om att 1 % av den totala byggkostnaden för allmän platsmark ska avsättas till konst i det offentliga rummet.

Ambitionen i konststrategin är att arbeta med konst som en del av stadsutvecklingen, och att lyfta in konstnärers kunskap och processer i olika skeden av planerings- och byggprocesserna i området. Det fortsatta arbetet med att utveckla konsten i stadsbilden kring Södra Munksjön fortsätter under 2023 och framåt.