Skissad karta som visar en översikt av den västra delen av Skeppsbroparken. Parken är långsmal, innehåller mycket grönska och olika "rum". Skeppsbroparkens olika rum beskrivs i texten på den här webbsidan. 

Skiss över den västra delen av Skeppsbroparken.

Parker och gator i Skeppsbron

En viktig del av Skeppsbron, som ger stadsdelen sin karaktär, är de allmänna platserna: parkerna och gatorna. Skeppsbroparken, Parkettparken, Skeppsbrogatan och Oskarshallsgatan är några av dessa och beskrivs här.

Skeppsbroparken

Längs med hela Munksjöns södra strandlinje sträcker sig den större Skeppsbroparken. Skeppsbroparken "delas upp" i flera olika rum:

Skogslek

Blommande träd välkomnar in till Skeppsbroparken och ger karaktär. Vegetationen i skogsdungen längst i väster skapar rumslighet och formar mindre platser för barn att upptäcka och leka på.
Gläntor med lekattraktioner i form av klätter-och balanslek planeras. En bäck tar hand om dagvattnet och utformas som ett lekelement som slingrar sig mot Munksjön. Den här delen av parken passar bra för barn, men även för vuxna som kan använda många av lekredskapen som
träningsredskap.

Temalekpark

Skogsleken övergår mot öster i en större temalekpark. Kärnan i lekparken föreslås vara en stor lekskulptur med många lekfunktioner. Här föreslås också klättervägg samt en gungplats. Mellan dessa hittas mysiga fikaplatser under lövverken. Temalekplatsen kan exempelvis ha temat tåg/
järnväg för att knyta an till historien på just den här platsen. Temalekplatsen passar leksugna barn i alla åldrar.

Bryggstråket

I den smalaste delen av Skeppsbroparken skapas en rofylld lund med gångstråk som sneddar ner i parken. Här finns sittplatser för lugn och ro omgivna av ängslika planteringar. Den smala parken breddas med ett stort bryggstråk ute i vattnet. Genom bryggstråket får Skeppsbroparken en extra god vattenkontakt. Bryggorna utformas så att det skapas flexibla sittytor och vistelseytor med utsikt över sjön eller platser för att sola, vila och mötas på. På ett par ställen vidgas bryggan för att bilda en större plats. Bryggstråket kan också fungera som utgångspunkt för olika sporter och aktiviteter på vattnet.

Festplatsen

Öster om ”bryggstråket” blir parken lite bredare igen. En stor generös gräsyta kan användas av stora och små sällskap till picknick, spontan lek och sportaktiviteter. Närmast Skeppsbrogatan hittas ”festplatsen”; ett litet gemensamt vardagsrum för möten, aktivitet och fest med till exempel
grillplatser, bouleplan och pingisbord.

Visionsbild över en del av den lummiga och blomstrande parkettparken. Man ser en grusad väg tvärs igenom parken, perennrabatter, bänkar, gräsyta, människor och en "soltrappa" i trä.

Visionsbild över en del av Parkettparken. Klicka gärna på bilden för att se den större.

Parkettparken

Parkettparken, som ligger mitt bland kvarteren i den västra delen av Skeppsbron, ska upplevas som en lugn grön oas, ett vardagsrum för de boende i närområdet. Vackra busk- och perennplanteringar avskärmar mot gatorna och skapar rumslighet, blomsterprakt och årstidsförändringar. En soltrappa med en stor variation av sittplatser placeras i bästa solläge.

Skeppsbrogatan

Skeppsbrogatan löper söder om hela Skeppsbroparken och delar av den mot kvarters-byggnationen. Skeppsbrogatan ska upplevas som Södra Munksjöns vattennära ”strandpromenad”.

Mot norr öppnar gaturummet upp sig mot Munksjön och den gröna parken. På den södra sidan avgränsas gatan av husfasader och upphöjda bostadsgårdar. För att skapa en god koppling till parken placeras entréer till parken i förlängningen av varje ”lodrät” lokalgata.

Oskarshallsgatan

Oskarshallsgatan föreslås bestå av trivsamma gaturum som också fungerar som vistelseytor för boende och besökare. Det ska vara en gångfartsgata där gående, cyklister och bilister samsas på lika villkor. Gatan upplevs grön med träd, buskar och perenner som skapar ett intimt gaturum där höga hastigheter inte är möjliga. Längs den gröna zonen finns återkommande platser som öppnar upp sig och ger plats för cykelparkeringar, bänkar och mini-lekytor.